سامانه لیدرها / بازاریاب ها

 

دیاگرام موقعیت شما با خرید این سامانه

در شبکه توزیع خدمات درمانی

 

 

هر سامانه از چهار بخشِ سایت، مرحله سفارشِ خدمات درمانی، پنل کاربر و پنل ادمین تشکیل شده است.

کلیه سامانه ها با توجه به نیاز و نحوه فعالیت شما “سفارشی سازی” می شود.

 

 

Provider = کلیه ارائه دهندگان خدمات درمانی شامل بیمارستانها، مراکز درمانی، شرکت ها و تسهیلگران درمان بزرگ و …

 

Vendor = شرکت های گردشگری سلامت، تسهیلگران درمان، دفاتر نمایندگی خارج ازکشور، لیدرهای وابسته و مستقل و …

 

Client = مشتری نهاییِ خدمات درمان

 

 

هر سامانه از چهار بخشِ سایت، مرحله سفارشِ خدمات درمانی، پنل کاربر و پنل ادمین تشکیل شده است.

کلیه سامانه ها با توجه به نیاز و نحوه فعالیت شما “سفارشی سازی” می شود.

 

 

Provider = کلیه ارائه دهندگان خدمات درمانی شامل بیمارستانها، مراکز درمانی، شرکت ها و تسهیلگران درمان بزرگ و …

 

Vendor = شرکت های گردشگری سلامت، تسهیلگران درمان، دفاتر نمایندگی خارج ازکشور، لیدرهای وابسته و مستقل و …

 

Client = مشتری نهاییِ خدمات درمان